İslam Hukuku Açısından Tekfir Meselsi - Faruk FURKAN

 

    Hiç şüphesiz ki tekfir meselesi, üzerine terettüp eden birçok şer‘î ahkâmdan dolayı İslam’ın en önemli konularının başında gelmektedir. Fıkıh kitaplarını gözden geçiren bir kimse; yöneticilerle alâkalı hükümler, velâyetle alâkalı hükümler, nikâhla alâkalı hükümler, cenazelerle alâkalı hükümler, kısas ve diyetle alâkalı hükümler, savaşla alâkalı hükümler, dostluk ve düşmanlıkla alâkalı hükümler… gibi birçok mühim konunun hep tekfir meselesini bilmeyle ilintili olduğunu rahatlıkla görecektir. Bu ve benzeri ahkâmın üzerine terettüp etmesinden dolayı tekfir meselesi, ne birilerinin söylediği gibi boş ve faydasız bir meseledir, ne de bazılarının iddia ettiği gibi anlamsız bir konu! Aksine tekfir meselesi −bütün İslam ulemasının da açıkça ifade ettiği üzere−tıpkı nikâh, talak ve kısas gibi şer‘î bir hükümdür, İslam’ın temel meselelerinden bir meseledir. Şafiîlerden Subkî der ki: “Tekfir şer‘î bir hükümdür…” Hanbelîlerden İbn Teymiyye de şöyle der: “Tekfir şer‘î bir hükümdür ve ancak şer‘î delillerle sabit olur…”

   Böylesi bir öneme haiz olmasından dolayı dinine bağlı bir müslümanın bu konuda bilgisiz kalması, hele hele duyarsız olması asla düşünülemez. Zira müslümanın −bu meseleyi tahkik ederek öğrenmediği zaman− Haricîler gib ifrata ya da Mürciîler gibi tefrite kaçması kaçınılmazdır. Bu iki uç noktaya meyletmemek için meselenin Ehl-i Sünnet perspektifinden incelenip tahkik edilmesi zorunludur. Bu başarıldığında, işte o zaman doğruya isabet ettirilmiş ve aşırılıklardan sakınılmış olacaktır.

   Biz bu kitabımızda meseleyi ifrat ve tefritten uzak olarak Ehl-i Sünnet açısından değerlendirmeye çalıştık. İçerisinde birçok önemli meseleyi ilmî delillerle incelemeye ve doğru cevaplarını bulmaya gayret ettik. Bu nedenle kitabı okuyan kardeşlerimiz, kitabı bitirdiklerinde; tekfirin ne olduğunu, şartlarını, sebeplerini, kaidelerini, engellerini, üzerine terettüp eden ahkâmdan birçoğunu, tekfirle alâkalı birçok kavramın etraflıca izahını, luzumî tekfir ve iltizamî tekfir gibi yanlış anlaşılan meselelerin tahkikini, intifâu’l-kast gibi ilmî konuların açılımını, tekfirde silsile meselesinin detayını, tekfire kimin yetkili olduğunu, hangi meselelerde tekfirin vuku bulacağını, tekfirin faydalı olup−olmadığını ve buna benzer izaha muhtaç daha nice meselenin doyurucu cevaplarını öğrenmiş olacaktır.

    Bunun yanı sıra okuyucu, Haricîler ve Mürcie gibi tekfir konusuyla yakından alâkalı fırkalara ilişkin hem mezheplerinin hakîkati, hem de meseleye dönük görüşleri noktasında etraflı bir bilgiyi Ehl-i Sünnet’in bakışıyla bu kitapta rahatlıkla bulacaktır.

Türkiye ortamında bu konuya dair ilmî bir çalışmanın neşredilmiş olmamasından dolayı bizim bu çalışmamız inşâallah bir ilk olacak ve bizden sonra bu alanda eser vermek isteyen kardeşlerimize yön verecektir. Öncelikle bize sonra da tüm ümmete faydalı olması dilekleri ile…

 
   

Okumak için tıklayın.

Sipariş Hattı : 0332 350 63 62 / KONYA

Makale ve Yazılar için :  www.arzusucennetolanlar.com